การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 - ข้อบังคับของบริษัท ("AOA") เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 4 - ข้อมูลประวัติและประสบการณ์กรรมการใหม่
เอกสารแนบ 5 - ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 6 - คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 10 - คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 11 - หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 12 - รายงานประจำปี 2564/2565 และงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ในรูปแบบ QR Code