แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบที่ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบที่ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
เอกสารแนบที่ 4: สรุปรายงานการประเมินผล
เอกสารแนบที่ 5: แนวทางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท
เอกสารแนบที่ 6: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน