โครงสร้างกลุ่มบริษัท

* ส่วนที่เหลือ 3% นั้นถือครองโดยบุคคล

คลิกเพื่อขยาย