ลูกค้าของเรา

SALES BREAKDOWN (FY 2019/2020)

ประเทศอินเดีย
ประเทศไทย
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศไทย

OEM
Tier 1

ประเทศอินเดีย

OEM

ประเทศมาเลเซีย

OEM
Tier 1

ประเทศอินโดนีเซีย

OEM
Tier 1