ข้อมูลบริษัท

พวกเราคือใคร

บริษัท อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ INGRS ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

4

ประเทศ

13

โรงงานผลิต
ประเทศอินเดีย
INGRESS AUTOVENTURES (INDIA) PVT. LTD.(IAIPL),
โรงงาน MANESAR
INGESS AUTOVENTURES (INDIA) PVT.LTD. (IAIPL),
โรงงาน GUJARAT
ประเทศไทย
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด (IAV)
คลังสินค้า (ปราจีนบุรี)
บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บ้านฉาง (ระยอง)
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด (IAV)
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (อยุธยา)
บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด (IAV)
นิคมอุตสาหกรรมอิเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)
ประเทศมาเลเซีย
TALENT SYNERGY SDN. BHD. (TSSB),
โรงงาน BANGI
INGRESS AOI TECHNOLOGIES SDN. BHD. (IATSB),
โรงงาน RAWANG
INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD. (ITSB),
โรงงาน MELAKA
INGRESS PRECISION SDN. BHD. (IPSB),
โรงงาน NILAI
INGRESS TECHNOLOGIES SDN. BHD. (ITSB),
โรงงาน BUKIT BERUNTUNG
ประเทศอินโดนีเซีย
PT. INGRESS MALINDO VENTURES (PT IMV),
โรงงาน JABABEKA
PT. INGRESS TECHNOLOGIES INDONESIA (PT ITI),
โรงงาน JABABEKA
PT. INGRESS INDUSTIRIAL INDONESIA (PT III),
โรงงาน BEKASI

ปัจจุบัน INGRS มีโรงงานการผลิตทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ใน 4 ภูมิภาค อาทิ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ ภายใต้การกำกับดูแลโดยบริษัทแม่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

การดำเนินธุรกิจของ INGRS ได้รับการความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในพื้นที่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองขีดความสามารถในการผลิตโดยการออกแบบเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ INGRS มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต ความปลอดภัยและ ขวัญกำลังใจ โดยนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจของ INGRS คือการผลิตและจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หรือ OEM ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ INGRS ยังเป็นผู้จัดหาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation Solution Provider) ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้าน เทคนิคภายในองค์กร โดยมีภารกิจหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตภายในกลุ่มบริษัท INGRS

INGRS ไม่เพียงแต่เพื่อรองรับการส่งมอบชิ้นงานให้กับโรงงานภายใน OEM ของแต่ละประเทศ แต่ยังมีการส่งออกไป OEM ในประเทศบราซิล อเมริกาเหนือ อาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้ การเข้าหาตลาดทั่วโลกจะช่วยเสริมสร้างให้กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในการดำเนินกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจหลักไปสู่ตลาดที่มีการ แข่งขันที่สูงในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัท An ASEAN Company with Global Reach

นอกจากนี้ INGRS ยังเป็น Automotive Components Manufacturing Division ของบริษัท Ingress Corporation Berhad ซึ่งสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ingresscorp.com.my

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างองค์กรธุรกิจที่มีวัฒนธรรมแห่งความเชื่อมั่นร่วมกัน หล่อหลอมให้กับบริษัทฯ สามารถพัฒนาความร่วมมืออันดีกับหุ้นส่วนธุรกิจทั้งภายในและภายนอกอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

กลุ่มบริษัท มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้นนําในตลาดเอเชีย และขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ค่านิยมหลัก

INGRS ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีศีลธรรม มีความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัท เราได้สร้างความเชื่อมั่น ความเป็น มืออาชีพ ความร่วมมืออันดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นข้อบ่งชี้ ถึงค่านิยมที่ดีของเรา

ทํางานเป็นทีม มีวินัย
และสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ
ให้เกินกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง
อดทน ยินดี
สันติ ซื่อสัตย์
และ สุภาพ
เน้นเทคโนโลยี
สุจริต
และเชื่อถือได้
องค์กร แห่งการเรียนรู้
เป็นผู้นําที่เป็น
แบบอย่างที่ดี