คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
อ่านเพิ่มเติม
ดาโต๊ะ ดร, เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • คณะกรรมการบริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม