เหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท

2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
 • บริษัท Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (“IATSB) ในประเทศมาเลเซีย ทําการจัดส่งผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน ประเภทปั้มขึ้นรูป ครั้งแรกให้กับ บริษัท Perodua ในเดือนมกราคม 2564
 • โรงงาน Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB) ประเทศมาเลเซีย ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
 • บริษัท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”) ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ business award จาก บริษัท Hyundai เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ MPV
 • PTIMV เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือ ทางเทคนิค (TAA) กับ Woo Young Co., Ltd. ในวันที่ 26 เมษายน 2562
 • บริษัท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII“) ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ business award จากบริษัท Hyundai ในเดือน กันยายน 2562 เพื่อผลิตชิ้นส่วนสําหรับ รถยนต์ SUV
 • ก่อตั้งบริษัท Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB“) ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยร่วมทุนกับ บริษัท PERODUA และ AOI Kikai Co., Ltd. เพื่อผลิตและประกอบงานปั้มขึ้นรูป จากเหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel)
 • ดําเนินการจดทะเบียนบริษัท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTII”) ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
 • ก่อตั้งบริษัท PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII") ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2562 เพื่อผลิตชิ้นงาน ปั๊มขึ้นรูปโลหะ
 • ดําเนินการจัดซื้อที่ดิน และโรงงาน สําหรับ PT Ingress Industrial Indonesia (“PTII”) ในประเทศ อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • IIM เข้าร่วมกับบริษัท TAA Tae Sung Tech Co., Ltd. สำหรับโปรเจคของ Hyundai เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2562
 • TSSB เข้าร่วมทําสัญญา เป็นตัวแทนจําหน่ายหุ่นยนต์ (COBOT) กับบริษัท Neuromeka สําหรับประเทศ ในกลุ่มอาเซียน, อินเดีย และกลุ่มประเทศอาหรับ 22 มกราคม 2562
 • บริษัท IIM เข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท TSSB และ 40% ในบริษัท IAIPL โดยซื้อจากบริษัท ICB
 • INGRS เริ่มเสนอขายหุ้นสาธารณะ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560
 • ITSB เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ บริษัท AOI Kikai ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโมเดลใหม่
 • IIM ได้ครอบครองหุ้นที่เหลืออีก 60% ใน บริษัท IAIPL จาก Mayur Industries Pt Ltd ส่งผลให้ IAIPL กลายเป็น บริษัท ในเครือของ IIM ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • IAIPL ได้เริ่มผลิตและทําการส่งมอบให้กับ บริษัท MAHINDRA (สําหรับงาน Moulding)
 • PTIMV ได้เริ่มผลิตและทําการส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI (สําหรับงาน Sash)
 • PTITI ได้เริ่มผลิตและทําการส่งมอบให้ กับ บริษัท MITSUBISHI (สําหรับงาน ปั้มขึ้นรูป)
 • ITSB โรงงาน Malacca ได้เริ่มผลิตและทำการ่งมอบให้กับบริษัท HONDA (สําหรับงาน ปั้มขึ้นรูป)
 • TSSB เข้าร่วมลงนามในข้อตกลง ความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Tae Sung Tech Co., Ltd. จากประเทศเกาหลี ในงานระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation Solution)
 • สร้างโรงงาน ITSB ในเมือง Malacca ประเทศมาเลเซียสําหรับส่งมอบให้กับบริษัท HONDA
 • Ingress Group ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
 • INGRS ได้แปรสภาwเป็นบริษัท มหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 • ITSB เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับบริษัท Metaltech Limited จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโมเดลใหม่