ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2562
31 ม.ค. 2562
งบปี 2563
31 ม.ค. 2563
งบปี 2564
31 ม.ค. 2564
งบปี 2565
31 ม.ค. 2565
ไตรมาส 1'2565
31 เม.ย. 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,242.06 4,125.04 4,891.07 6,766.99 7,097.54
หนี้สินรวม 1,673.97 1,662.73 2,718.86 4,522.68 4,957.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,758.39 1,594.65 1,329.61 1,359.91 1,299.33
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,446.94 1,446.94 1,446.94 1,446.94 1,446.94
รายได้รวม 3,274.62 2,918.06 2,224.97 2,784.32 990.54
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 16.79 7.82 -25.78 43.53 49.72
กำไรสุทธิ 54.05 -76.09 -221.92 -208.70 -49.54
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 -0.05 -0.15 -0.14 -0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 3.68 2.34 -4.08 -3.14 -4.44
ROE (%) 3.09 -4.54 -15.18 -15.52 -19.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.33 -2.72 -11.68 -10.60 -9.04