ข้อมูลเงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวม หลังจากหักเงินกองทุนสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดของสัญญาเงินกู้ยืม หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สภาพการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สอดสอดคล้องกับแผนการเติบโตในอนาคต ความต้องการใช้เงินทุน เงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
- - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/02/64 - 31/01/65 -
- - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/02/63 - 31/01/64 -
- - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/02/62 - 31/01/63 -
30/12/62 10/01/63 เงินปันผล 0.0260 01/02/62 - 31/10/62 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
17/04/62 06/06/62 เงินปันผล 0.0260   ปันผลจากกำไรสะสม
02/01/62 11/01/62 เงินปันผล 0.0260 01/02/61 - 31/10/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/04/61 26/06/61 เงินปันผล 0.0260   ปันผลจากกำไรสะสม
28/12/60 12/01/61 เงินปันผล 0.0260 01/02/60 - 31/10/60 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

หมายเหตุ: ย้อนหลัง 5 ปี