ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 มิ.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2565
14 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 มิ.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
14 มิ.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565-56
08 มิ.ย. 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
27 พ.ค. 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 พ.ค. 2565
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า (แก้ไข)
26 เม.ย. 2565
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
31 มี.ค. 2565
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล
30 มี.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2565
30 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มี.ค. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564/2565 (ตรวจสอบแล้ว)