ดาโต๊ะ ดร. ราเมลี บิน มูซา
รองประธาน

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจคือการสร้างให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่มีวัฒนธรรม
ในการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ทั้งในและนอกองค์กรที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

พันธกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Components Manufacturer) ชั้นนำในตลาดในภูมิภาคเอเชีย (ASIA)
ที่สามารถขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ