ดาโต๊ะ ดร. ราเมลี บิน มูซา
รองประธาน

วิสัยทัศน์

สร้างองค์กรธุรกิจอย่างเชื่อมั่น โดยพัฒนา ความร่วมมืออันดีกับหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Components Manufacturer) ชั้นนำในตลาดในภูมิภาคเอเชีย (ASIA)
ที่สามารถขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ