เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
INGRS AGM Notice 2021 TH Download
เอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
เอกสารแนบที่ 2 : สำเนำรายงานการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
เอกสารแนบที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ Download
เอกสารแนบที่ 4 : ข้อมูลประวัติและประสบการณท์างานของผู้สอบบัญชี Download
เอกสารแนบที่ 5 : คำชี้เเจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถิอหุ้น Download
เอกสารแนบที่ 6 : ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ Download
เอกสารแนบที่ 7 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
เอกสารแนบที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
เอกสารแนบที่ 9 : คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download
เอกสารแนบที่ 10 : หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถิอหุ้นประจำ ปี2564 Download
เอกสารแนบที่ 11 : รายงานประจำปี 2563/2564 และงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download