ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Dated) วันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 1,446,942,690 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก

No. Name Number of Shares Holding %
1 Ingress Corporation Berhad(“ICB”) 868,499,770 60.023
2 Mr.Kiattisak Tritruengtassana 56,000,300 3.870
3 Thai NVDR Co., Ltd. 28,082,700 1.941
4 Mr.Vasin Phatikulset 15,330,0000 1.059
5 Mr.Wutthiphol Pariyakanok 14,000,000 0.968
6 Mr.Prasong Nakcharoen 13,800,000 0.954
7 Mr.Suthep Rutchatasomboon 12,224,900 0.845
8 Mr.Pichai Vichaphan 10,048,100 0.694
9 Ms.Orrapin Chupanichkul 8,941,000 0.618
10 Mr.Poonsombat Dumnernchanvanit 7,934,600 0.548
11 Others 412,081,620 28.153
Total 1,446,942,690 100

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย