ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 1,446,942,690 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นของ ICB คือ นายราเมลี บิน มูซา และ นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัทย่อย บางแห่งในกลุ่ม