ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
ทุนจดทะเบียน : 1,446,942,690  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,446,942,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 1,185,380,190  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,185,380,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,446,942,690 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,446,942,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปสามารถสรุปได้ดังนี้