มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือด้านเทคนิค กับ Woo Young Industry Co.,Ltd.

เเจ้งมติที่ประชุมคณะกกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1_2019-30 เรื่องการจ่ายปันผลงวดสุดท้าย รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45_3)(แก้ไข)

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มกราคม 2562 (แก้ไขหมายเหตุ 34)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มกราคม 2562

เเจ้งมติที่ประชุมคณะกกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1_2019-30