คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563 (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563-42

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563-2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2020-41

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563/2564 (สอบทานแล้ว)

ชี้แจงโครงการใหม่ในบริษัทย่อยของ INGRS

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

แจ้งโครงการใหม่ในบริษัทย่อยของ INGRS

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563-39 การเพิ่มทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อย (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563-39

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2563 (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

เรื่องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่การจัดประชุม

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563-38

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือด้านเทคนิค กับ Woo Young Industry Co.,Ltd.

เเจ้งมติที่ประชุมคณะกกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1_2019-30 เรื่องการจ่ายปันผลงวดสุดท้าย รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45_3)(แก้ไข)

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มกราคม 2562 (แก้ไขหมายเหตุ 34)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มกราคม 2562

เเจ้งมติที่ประชุมคณะกกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1_2019-30