บริษัท อิงเกรสอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ INGRS ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ปัจจุบัน INGRS มีโรงงานการผลิตทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ใน 4 ภูมิภาค อาทิ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ ภายใต้การกำกับดูแลโดยบริษัทแม่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

การดำเนินธุรกิจของ INGRS ได้รับการความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในพื้นที่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองขีดความสามารถในการผลิตโดยการออกแบบเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ต่างๆ INGRS มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต ความปลอดภัยและ ขวัญกำลังใจ โดยนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจของ INGRS คือการผลิตและจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หรือ OEM ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ INGRS ยังเป็นผู้จัดหาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation Solution Provider) ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้าน เทคนิคภายในองค์กร โดยมีภารกิจหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตภายในกลุ่มบริษัท INGRS

INGRS ไม่เพียงแต่เพื่อรองรับการส่งมอบชิ้นงานให้กับโรงงานภายใน OEM ของแต่ละประเทศ แต่ยังมีการส่งออกไป OEM ในประเทศบราซิล อเมริกาเหนือ อาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้ การเข้าหาตลาดทั่วโลกจะช่วยเสริมสร้างให้กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในการดำเนินกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจหลักไปสู่ตลาดที่มีการ แข่งขันที่สูงในประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัท An ASEAN Company with Global Reach